جستجو
همه دسته ها
  منو بسته
  Back to all

  شرایط دسترسی در Rfid Mifare Access conditions

   Access conditions
  شرایط دسترسی

  The access conditions for every data block and sector trailer are defined by 3 bits,

  which are stored non-inverted and inverted in the sector trailer of the specified

  sector.

  شرایط دسترسی برای هر دیتا بلوک و تریلر سکتور به صورت سه بیت تعریف میشود که به صورت non-inverted و inverted در مکان

  مشخصی از بلوک  تریلر هر سکتور ذخیره می شود .

  The access bits control the rights of memory access using the secret keys A and B.
  اکسس بیت ها کنترل درست دسترسی به حافظه به وسیله کلیدهای آ و بی را  بر عهده دارند .

   The access conditions may be altered, provided one knows the relevant key and the

  current access condition allows this operation.

   شرایط دسترسی ممکنه تغییر داده بشه برای کلید مربوطه و شرایط دسترسی جاری اجازه این عملیات را بده .

  Remark:
  نکته :

  With each memory access the internal logic verifies the format of the access
  conditions.

  هر دسترسی به حافظه توسط منطق درونی و فرمت شرایط دسترسی  بررسی میشود

  If it detects a format violation the whole sector is irreversible blocked.

  اگر مکانیزم درونی مایفر نقض فرمت شرایط دسترسی را تشخیص دهد  تمام سکتور مذکور به صورت برگشت ناپذیر قفل می شود .


  Remark:
  نکته :

  In the following description the access bits are mentioned in the non-inverted
  mode only.

  در توضیحات زیر اکسس بیتها به صورت "non-inverted mode" هستند

  The internal logic of the MF1ICS50 ensures that the commands are executed only after an
  authentication procedure or never

  مکانیزم داخلی مایفر مطمعن میشود که دستورات بعد از احراز هویت اجرا شوند و در غیر اینصورت هرگز

  AccessBits  Valid Command  Block  Description
  C1,3-C2,3-C3,3  
  read, write
   3
  sector trailer
   
  C1,2-C2,2-C3,2  
  read, write, increment, decrement,
  transfer, restore
   2  Data Block
  C1,1-C2,1-C3,1  
  read, write, increment, decrement,
  transfer, restore
   1   Data Block
  C1,0-C2,0-C3,0  
  read, write, increment, decrement,
  transfer, restore
   0   Data Block

   

  Access conditions for the sector trailer Depending on the access bits for the sector trailer (block 3) the read/write access to the
  keys and the access bits is specified as ‘never’, ‘key A’, ‘key B’ or key A|B’ (key A or key B).

  شرایط دسترسی برای بلوک آخر هرسکتور یا تریلر بلوک وابسته به اکسس بیتهای تریلر بلوک است.

  خواندن / نوشتن برای کلیدها و لکسس بیتها مشخص شده است با  ‘never’, ‘key A’, ‘key B’ or key A|B’ (key A or key B).


  On chip delivery the access conditions for the sector trailers and key A are predefined as transport configuration.

  در کارتهای تحویلی از کارخانه شرایط دسترسی برای تریلر بلوکها و کلید آ از قبل تعریف شده به تنظیمات transport .

  Since key B may be read in transport configuration, new cards must be authenticated with key A.

  از آنجایی که کلید بی ممکنه در تنظیمات ترانسپورت خونده بشه کارتهای جدید باید با کلید آ  احراز هویت شوند .

  Since the access bits themselves can also be blocked, special care should be taken during personalization of cards.

  از آنجایی که خو اکسس بیتها نیز میتوانند قفل شوند  ، باید در طمان شخصی سازی کارتها دقت زیادی بکنید .

   

  جدول : Access conditions for the sector trailer

  Access conditions for the sector trailer

   

  نکته : خطوط خاکستری رنگ اکسس کاندیشنهایی هستند که کلید بی قابل خواندن هستند و ممکن است به عنوان حافظه ذخیره سازی دیتا استفاده شود .

   

  Access conditions for data blocks

  اکسس کاندیشنها برای دیتا بلوک
  Depending on the access bits for data blocks (blocks 0...2) the read/write access is specified as ‘never’, ‘key A’, ‘key B’ or ‘key A|B’ (key A or key B).

  بسته به اکسس بیتها دسترسی به بلوکهای 0-1-2 از هر سکتور مشخص شده اند که میتوانند هرکز - کلید آ - کلید بی - کلید آ یا کلید بی باشند

  The setting of the relevant access bits defines the application and the corresponding applicable commands.


  Read/write block: The operations read and write are allowed.


  Value block: Allows the additional value operations increment, decrement, transfer and restore.

  Value Block معمولا برای سیستمهای تیکتینگ استفاده میشود و امکان افزایش ، کاهش ، انتقال و بازیابی را به برنامه می دهد

   

  In one case (‘001’) only read and decrement are possible for a non-rechargeable card.

  001 فقط امکان کاهش و خواندن را برای کارتهای غیر قابل شارژ ممکن میکند

  In the other case (‘110’) recharging is possible by using key B.
  110 امکان شارژ را به وسیله کلید بی به وجود می آورد

   

  Manufacturer block: The read-only condition is not affected by the access bits setting!
  بلوک صفر فقط خواندنی است و با تنظیمات اکسس بیت قابل تغییر نیست

   

  Key management: In transport configuration key A must be used for authentication

   

  [1]
  if Key B may be read in the corresponding Sector Trailer it cannot serve for authentication (all grey marked lines in previous table). Consequences: If the reader tries to authenticate any block of a sector with key B using grey marked access conditions, the card will refuse any subsequent memory access after authentication.

  اگر کارتخوان سعی کند برای احراز هویت هر بلوک از سکتور با کلید بی با اکسس کاندیشنهایی که در جدول فوق خاکستری رنگ نمایش داده شده اند ، کارت ریفیوز (رد) خواهد کرد هر دسترسی را بعد از احراز هویت .