جستجو
fa-IR
منو بسته
Back to all

تکنولوژی شیمیایی باتریها

در گذشته تکنولوژی شیمیایی باتریهای قابل شارژ بر پایه سرب اسید بود و تکنولوژی شیمیایی باتریهای غیر قابل شارژ بر پایه مواد شیمیایی قلیایی بودند. که بعدها از مواد شیمیایی و فلزات دیگری نیز در ساخت باتریها استفاده شد.

تغییر در ساختار شیمیایی باتریها موجب دستیابی به ولتاژهای مختلف و دانسیته انرژی بالاتری در باتریها شد. با اختراع باتریهای بر پایه لیتیوم بشر به چگالی انرژی بسیار بالایی  دست یافت که در باتریهای قدیمی مثل سیلد اسید موجود نبودند. باتریهای لیتیومی مانند لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر با وزن بسیار کمتر چگالی انرژی به مراتب بالاتری را ارائه دادند. 

در جدول زیر سعی شده مطالب مهمی در رابطه با تکنولوژی شیمیایی باتریها و مشخصات هرکدام از آنها گردآوری شود.

Cell chemistry تکنولوژی شیمیایی باتری

Also known as

نام

Electrode

Re­charge­able

قابل شارژ

Voltage

Energy density

چگالی انرژی

Specific power

Cost

قیمت

Self-discharge rate

میزان خود تخلیه

Shelf life
عمر باتری در انبار

Anode

آند

Cathode

کاتد

Cutoff

حد پایین ولتاژ

Nominal

ولتاژ اسمی

100% SOC

حد بالای شارژ

by mass

بر اساس وزن

by volume

بر اساس حجم

V V V MJ/kg
(Wh/kg)
MJ/L
(Wh/L)
W/kg Wh/$
($/kWh)
%/month years

Alkaline

باتری آلکالاین

Zn/MnO
2
LR
Zinc Manganese (IV) oxide No 0.9 1.5 1.6 0.31–0.68
(85–190)
0.90–1.56
(250–434)
50 0.46
(2186)
0.17 5–10

Lead–acid

باتری باتری های سیلد اسید

SLA
VRLA
Lead Lead dioxide Yes 1.75 2.1 2.23–2.32 0.11–0.14
(30–40)
0.22–0.27
(60–75)
180 6.4–16.47
(61–156)
3–20  

Lithium cobalt oxide

باتری لیتیوم اکسید کبالت

LiCoO
2
ICR
LCO
Li‑cobalt[47]
Graphite Lithium cobalt oxide Yes 2.5 3.7 4.2 0.70
(195)
2.0
(560)
2.6
(385)
     

Lithium iron phosphate

باتری لیتیوم فسفات آهن

LiFePO
4
IFR
LFP
Li‑phosphate[47]
Graphite Lithium iron phosphate Yes 2 3.2 3.65 0.32–0.58
(90–160)
1.20
(333)
200–1'200 4.5    

Lithium manganese oxide

باتری لیتیوم اکسید منگنز

LiMn
2O
4
IMR
LMO
Li‑manganese[47]
Graphite Lithium manganese oxide Yes 2.5 3.9 4.2 0.54
(150)
1.5
(420)
2.6
(385)
     

Lithium nickel cobalt aluminium oxides

باتری لیتیوم اکسید نیکل کبالت آلومینیوم

LiNiCoAlO
2
NCA
NCR
Li‑aluminium[47]
Graphite Lithium nickel cobalt aluminium oxide Yes 3.0 3.6 4.3 0.79
(220)
2.2
(600)
       

Lithium nickel manganese cobalt oxide

باتری لیتیوم اکسید نیکل منگنز کبالت

LiNi
xMn
yCo
1-x-yO
2
INR
NMC[47]
NCM
Graphite Lithium nickel manganese cobalt oxide Yes 2.5 3.6 4.2 0.74
(205)
2.1
(580)
       

Lithium–carbon monofluoride

باتری لیتیوم کربن مونوفلوراید

Li-(CF)
x
BR
Lithium Carbon monofluoride No 2 3 0.94–2.81
(260–780)
1.58–5.32
(440–1,478)
50–80 0.2–0.3 15    

Lithium–iron disulfide

باتری لیتیوم دی سئلفید آهن

Li-FeS
2
FR
Lithium Iron disulfide No 0.9 1.5 1.8 1.07
(297)
2.1
(580)
       

Lithium–manganese dioxide

باتری لیتیوم دی اکسید منگنز

Lithium
Li-MnO
2
CR
Li-Mn
Lithium Manganese dioxide No 2 3 0.54–1.19
(150–330)[39]
1.1–2.6
(300–710)
250–400 1 5–10    

Mercury oxide–zinc

باتری جیوه اکسید زینک

Mercuric oxide
Mercury cell
Zinc Mercuric oxide No 0.9 1.35 0.36–0.44
(99–123)
1.1–1.8
(300–500)
2        

Nickel–cadmium

باتری نیکل کادمیوم

NiCd
NiCad
Cadmium Nickel oxide hydroxide Yes 0.9–1.05 1.2 1.3 0.11
(30)
0.36
(100)
150–200 10    

Nickel–hydrogen

باتری نیکل هیدروژن

NiH
2
Ni-H
2
Hydrogen Nickel oxide hydroxide Yes 1.0 1.55 0.16–0.23
(45–65)
0.22
(60)
150–200 5      

Nickel–iron

باتری نیکل آهن

NiFe Iron Nickel oxide hydroxide Yes 0.75 1.2 1.65 0.07–0.09
(19–25)
0.45
(125)
100 3.89–5.19
(193–257)
30–50  

Nickel–metal hydride

باتری نیکل متال هیدرید

NiMH
Ni-MH
Metal hydride Nickel oxide hydroxide Yes 0.9–1.05 1.2 1.3 0.36
(100)
1.44
(401)
250–1000 3.12
(321)
   

Nickel–zinc

باتری نیکل روی

NiZn Zinc Nickel oxide hydroxide Yes 0.9 1.65 1.85 13          

Rechargeable alkaline

باتری آلکالاین قابل شارژ

RAM Zinc Manganese (IV) oxide Yes 0.9 1.57 1.6 <1          

Silver-oxide

باتری اکسید نقره

SR Zinc Silver oxide No 1.2 1.55 1.6 0.47
(130)
1.8
(500)
       

Zinc–air

باتری روی هوا

PR Zinc Oxygen No 0.9 1.45–1.65 1.59
(442)
6.02
(1,673)
100 2.56
(390)
60–70 3  

Zinc–carbon

باتری روی کربن

Carbon–zinc Zinc Manganese (IV) oxide No 0.75–0.9 1.5 0.13
(36)
0.33
(92)
10–27 2.93
(342)
50–60 3–5  
نظرات
انصراف از نظر close